Planowanie przestrzenne

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, stanowiącym podstawę planowania przestrzennego gminy i dotyczy kwestii planowania zabudowy w gminie. Plan nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określającego w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Opis procedury

Procedura wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania przez wnioskodawcę/inwestora decyzji o warunkach zabudowy.

Opis procedury

Plany zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Stuidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r.
Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012 - Sesja 22 maja 2012 r - Uchwała 337/2012).

Więcej..

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 768/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2022 r. Obowiązujące Studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej / Kadencja VIII / Rok 2022 / Sesja nr 49 z dnia 29.06.2022 r. Uchwała 768/2022)

Od dnia 11 maja 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr 745/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r., poz. 4917).

Do ww. uchwały Nr 745/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 kwietnia 2022 r. obowiązuję również Rozstrzygniecie Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I-4131.103.2022RM z dnia 13 maja 2022r. ((Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2022 r., poz. 5570).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej obowiązują do wszystkich obowiązujących planów miejscowych (a także zastępują dotychczasowe zapisy obowiązujących planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń ) - uchwała krajobrazowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki w chwili obecnej obowiązuje 95 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 4943 ha co stanowi około 46% powierzchni gminy.
W chwili obecnej trwa sporządzanie 54 planów miejscowych o łącznej powierzchni 3553 ha co stanowi ok. 33% powierzchni gminy.

Poniżej przedstawiono mapki pokazujące aktualnie obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

PLANY OBOWIĄZUJĄCE (plik TIF - 80 MB)

Plany obowiązujące

PLANY SPORZĄDZANE (plik TIF - 27 MB)

Plany sporządzane

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p. Uchwała w sprawie Publikacja GML Geotif Geosystem Geoportal
1. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 440/98
z dnia 10.06.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 3,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 220 KB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 57 poz. 251
z 1998 r.
2. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 16/98
z dnia 16.12.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wólka Grodziska

tekst uchwały (plik PDF - 2,70 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,68 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 13 poz. 139
z dnia 12.12.1999 r.
3. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 277/2000
z dnia 27.09.2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Opypy

tekst uchwały (plik PDF - 15,2 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,92 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 3,51 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 75
z dnia 23.01.2001 r.
4. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 278/2000
z dnia 27.09.2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radonie

tekst uchwały (plik PDF - 14,3 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,69 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 76
z dnia 23.01.2001 r.
5. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 476/2002
z dnia 28.08.2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Zapole położonego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,64 MB)

rysunek planu (plik PDF - 427 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7929
z dnia 21.11.2002 r.
6. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 33/2002
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Grodziska Mazowieckiego dla terenu położonego w rejonie ul. Słowackiego

tekst uchwały (plik PDF - 1,39 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 18 poz. 572
z dnia 19.01.2003 r.
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 345/2001
z dnia 28.03.2022 r.
w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grodziska Mazowieckiego

tekst uchwały (plik PDF - 6 MB)

7. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 66/03
z dnia 26.03.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 12,7 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,96 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5615
z dnia 12.08.2003 r.
8. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 67/03
z dnia 26.03.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Marynin

tekst uchwały (plik PDF - 10,6 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,59 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 1,66 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5616
z dnia 12.08.2003 r.
9. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 122/2003
z dnia 25.06.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim

tekst uchwały (plik PDF - 2,37 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,72 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 267 poz. 7016
z dnia 18.10.2003 r.
10. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 147/2003
z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Odrano Wola

tekst uchwały (plik PDF - 2,57 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,01 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7965
z dnia 29.11.2003 r.
11. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 150/2003
z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 13,4 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 3,43 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 3,45 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 834 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 312 poz. 9022
z dnia 16.12.2003 r.
12. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 173/2003
z dnia 29.10.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 7,33 MB)

rysunek planu (plik PDF - 511 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7973
z dnia 29.11.2003 r.
13. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 250/2004
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 7,13 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,19 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 105 poz. 2559
z dnia 06.05.2004 r.
14. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 09.02.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki – Jednostki „C”, „D”, „F”

tekst uchwały - część I (plik PDF - 19,1 MB)
tekst uchwały - część II (plik PDF - 19,0 MB)
tekst uchwały - część III (plik PDF - 18,8 MB)
tekst uchwały - część IV (plik PDF - 18,1 MB)
tekst uchwały - część V (plik PDF - 13,5 MB)

rysunek planu - jednostka C arkusz 1 (plik PDF - 3,4 MB)
rysunek planu - jednostka C arkusz 2 (plik PDF - 9,32 MB)
rysunek planu - jednostka C arkusz 3 (plik PDF - 2,53 MB)
rysunek planu - jednostka C legenda (plik PDF - 1,79 MB)

rysunek planu - jednostka D arkusz 6 (plik PDF - 1,95 MB)
rysunek planu - jednostka D legenda (plik PDF - 0,97 MB)

rysunek planu - jednostka F arkusz 1 (plik PDF - 3,15 MB)
rysunek planu - jednostka F arkusz 2 (plik PDF - 3,92 MB)
rysunek planu - jednostka F arkusz 3 (plik PDF - 741 KB)
rysunek planu - jednostka F legenda (plik PDF - 116 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21.05.2005 r.
15. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 439/2005
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 4,11 MB)

rysunek planu (plik PDF - 874 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 158 poz. 5027
z dnia 05.07.2005 r.
16. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 458/2005
z dnia 22.06.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi: Chlebnia i Natolin

tekst uchwały (plik PDF - 7,76 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,62 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 154 poz. 4859
z dnia 29.06.2005 r.
17. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 481/2005
z dnia 24.08.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 14,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632
z dnia 21.12.2005 r.
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 518/2005
z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym (rysunek planu)do uchwały Nr 481/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 1,21 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,33 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632
z dnia 21.12.2005 r.
18. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 616/2006
z dnia 31.05.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Mościska

tekst uchwały (plik PDF - 968 KB)

rysunek planu (plik PDF - 6,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 144 poz. 4745
z dnia 26.07.2006 r.
19. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 643/2006
z dnia 30.08.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 686 KB)

rysunek planu (plik PDF - 568 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 208 poz. 7886
z dnia 12.10.2006 r.
20. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 70/2007
z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Szczęsne

tekst uchwały (plik PDF - 2,14 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,48 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 130 poz. 3423
z dnia 10.07.2007 r.
21. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 121/2007
z dnia 27.06.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 481 KB)

rysunek planu (plik PDF - 148 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 193 poz. 5398
z dnia 26.09.2007 r.
22. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 122/2007
z dnia 27.06.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Kałęczyn

tekst uchwały (plik PDF - 1,34 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 216 poz. 6211
z dnia 26.10.2007 r.
23. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 161/2007
z dnia 24.09.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Odrano Wola

tekst uchwały (plik PDF - 1,99 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 10 poz. 322
z dnia 04.02.2008 r.
24. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 222/2008
z dnia 30.01.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Czarny Las

tekst uchwały (plik PDF - 2,23 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 86 poz. 3087
z dnia 30.05.2008 r.
25. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 287/2008
z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Janinów

tekst uchwały (plik PDF - 1,55 MB)

rysunek planu (plik PDF - 8,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 125 poz. 4395
z dnia 26.07.2008 r.
26. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 310/2008
z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A”

tekst uchwały (plik PDF - 9,37 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 4,91 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 5,17 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 5,02 MB)
rysunek planu - arkusz 4 (plik PDF - 4,83 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 181 poz. 6472
z dnia 23.10.2008 r.
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 335/2008
z dnia 24.09.2008 r.
w sprawie zmian w uchwale nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Grodzisk Mazowiecki – Jednostka A

tekst uchwały (plik PDF - 950 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 196 poz. 7175
z dnia 18.11.2008 r.
27. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 670/2010
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „E”

tekst uchwały (plik PDF - 3,65 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 3,99 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 5,24 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 4,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3958
z dnia 03.09.2010 r.
28. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 678/2010
z dnia 13.07.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „D”

tekst uchwały (plik PDF - 6,12 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,31 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3960
z dnia 03.09.2010 r.
29. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 680/2010
z dnia 13.07.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „C1”

tekst uchwały (plik PDF - 4,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,85 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3961
z dnia 03.09.2010 r.
30. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 689/2010
z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”

tekst uchwały (plik PDF - 3,37 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,86 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 198 poz. 5570
z dnia 29.11.2010 r.
31. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 78/2011
z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 814 KB)

rysunek planu (plik PDF - 634 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 26 poz. 840
z dnia 28.02.2011 r.
32. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 192/2011
z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,68 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,82 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 200 poz. 6035
z dnia 02.11.2011 r.
33. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 338/2012
z dnia 22.05.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,89 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4333
z dnia 23.05.2012 r.
34. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 354/2012
z dnia 27.06.2012 r.
– nie obowiązuje - zmieniona uchwałą 684/2014 z dnia 29.01.2014 r. (l.p. 45) i 405/2016 31.08.2016 r.(l.p. 62)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 nie obowiązuje
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 - etap I
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1- etap II
35. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 423/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 881 KB)

rysunek planu (plik PDF - 2,65 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8210
z dnia 28.11.2012 r.
36. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 424/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 766 KB)

rysunek planu (plik PDF - 3,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8211
z dnia 28.11.2012 r.
37. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 426/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 721 KB)

rysunek planu (plik PDF - 1,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8213
z dnia 28.11.2012 r.
38. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 427/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,09 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,43 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8214
z dnia 28.11.2012 r.
39. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 496/2013
z dnia 23.01.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2

tekst uchwały (plik PDF - 3,78 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,63 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4629
z dnia 16.04.2013 r.
40. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 529/2013
z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar III

tekst uchwały (plik PDF - 1,38 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,95 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5551
z dnia 10.05.2013 r.
41. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 549/2013
z dnia 24.04.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,64 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,26 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5719
z dnia 24.05.2013 r.
42. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 607/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,24 MB)

rysunek planu (plik TIF - 1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9890
z dnia 01.10.2013 r.
43. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 608/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 896 KB)

rysunek planu (plik TIF - 1,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10360
z dnia 17.10.2013 r.
44. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 609/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3

tekst uchwały (plik PDF - 667 KB)

rysunek planu (plik JPG - 2,61 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10361
z dnia 17.10.2013 r.
45. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 684/2014
z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,43 MB)

rysunek planu (plik PDF - 6,99 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3245
z dnia 31.03.2014 r.
46. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 685/2014
z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 10,8 MB)

rysunek planu (plik PDF - 13,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4551
z dnia 05.05.2014 r.
47. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 723/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zabłotnia w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 8,43 MB)

rysunek planu (plik PDF - 40,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5246
z dnia 26.05.2014 r.
48. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 724/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

tekst uchwały (plik PDF - 11,00 MB)

rysunek planu (plik TIF - 10,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5937
z dnia 11.06.2014 r.
49. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 725/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3

tekst uchwały (plik PDF - 2,55 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,29 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5247
z dnia 26.05.2014 r.
50. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 759/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 0,97 MB)

rysunek planu (plik TIF - 1,54 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6706
z dnia 10.07.2014 r.
51. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 760/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,42 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6707
z dnia 10.07.2014 r.
52. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 761/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,71 MB)

rysunek planu (plik TIF - 5,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6708
z dnia 10.07.2014 r.
53. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 77/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

tekst uchwały (plik PDF - 1,51 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2936
z dnia 30.03.2015 r.
54. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 78/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

tekst uchwały (plik PDF - 766 KB)

rysunek planu (plik PDF - 1,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2937
z dnia 30.03.2015 r.
55. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 81/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,74 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,15 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2938
z dnia 30.03.2015 r.
56. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 83/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 783 KB)

rysunek planu (plik PDF - 5,75 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3892
z dnia 23.04.2015 r.
57. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 133/2015
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

tekst uchwały (plik PDF - 2,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3345
z dnia 10.04.2015 r.
58. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 242/2015
z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 12,1 MB)

rysunek planu (plik PDF - 11,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8218
z dnia 13.10.2015 r.
59. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 338/2016
z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,72 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4950
z dnia 25.05.2016 r.
60. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 381/2016
z dnia 29.06.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,25 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,92 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7380
z dnia 09.08.2016 r.
61. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 404/2016
z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,14 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8887
z dnia 14.10.2016 r.
62. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 405/2016
z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 1,9 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,12 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8272
z dnia 23.09.2016 r.
63. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 447/2016
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 3,16 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 42
z dnia 02.01.2017 r.
64. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 473/2017
z dnia 25.01.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 7,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,27 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1980
z dnia 28.02.2017 r.
65. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 475/2017
z dnia 25.01.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV

tekst uchwały (plik PDF - 5,91 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,59 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1981
z dnia 28.02.2017 r.
66. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 497/2017
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2

tekst uchwały (plik PDF - 2,93 MB)

rysunek planu (plik TIF - 2,36 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-I.4131.82.2017.RM Woj. Maz. z dnia 03.04.2017 poz. 3361 z 07.04.2017 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/3361/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3497
z dnia 10.04.2017 r.
67. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 498/2017
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

tekst uchwały (plik PDF - 2,56 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,25 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3498
z dnia 10.04.2017 r.
68. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 516/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,08 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4080
z dnia 24.04.2017 r.
69. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 517/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

tekst uchwały (plik PDF - 4,58 MB)

rysunek planu (plik TIF - 3,13 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5260
z dnia 07.06.2017 r.
70. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 518/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,65 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,76 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4422
z dnia 09.05.2017 r.
71. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 563/2017
z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

tekst uchwały (plik PDF - 7,91 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,59 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6057
z dnia 12.07.2017 r.
72. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 564/2017
z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

tekst uchwały (plik PDF - 7,04 MB)

rysunek planu (plik PDF - 234 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6060
z dnia 12.07.2017 r.
73. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 578/2017
z dnia 07.09.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

tekst uchwały (plik PDF - 3,21 MB)

rysunek planu (plik PDF - 882 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8277
z dnia 27.09.2017 r.
74. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 579/2017
z dnia 07.09.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 2,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 685 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8450
z dnia 02.10.2017 r.
75. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 739/2018
z dnia 30.05.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 3,08 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6153
z dnia 13.06.2018 r.
76. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 754/2018
z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,83 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,52 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.95.2018.AK Woj. Maz. z dnia 23.07.2018 poz.7473 z 26.07.2018 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/7473/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6681
z dnia 02.07.2018 r.
77. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 762/2018
z dnia 24.07.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,36 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,03 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7951
z dnia 17.08.2018 r.
78. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 45/2018
z dnia 17.12.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki - etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 7,92 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1133
z dnia 23.01.2019 r.
79. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 65/2019
z dnia 23.01.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 - etap II

tekst uchwały (plik PDF - 4,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2427
z dnia 22.02.2019 r.
80. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 66/2019
z dnia 23.01.2019 r. r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 - etap I

tekst uchwały (plik PDF - 4,73 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,47 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2428
z dnia 22.02.2019 r.
81. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 86/2019
z dnia 27.02.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 1,67 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,11 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4151
z dnia 29.03.2019 r.
82. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 139/2019
z dnia 29.05.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w Gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,04 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,25 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7519
z dnia 14.06.2019 r.
83. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 181/2019
z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 6,80 MB)

rysunek planu (plik PDF - 6,13 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12185
z dnia 24.10.2019 r.
84. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 182/2019
z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 3,96 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,27 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12186
z dnia 24.10.2019 r.
85. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 213/2019
z dnia 28.10.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 8,03 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,26 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12573
z dnia 7.11.2019 r.
86. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 233/2019
z dnia 25.11.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,00 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 15148
z dnia 13.12.2019 r.
87. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 282/2020
z dnia 29.01.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 11,00 MB)

rysunek planu (plik PDF - 10,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3204
z dnia 12.03.2020 r.
88. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 375/2020
z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Lazurowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,03 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,21 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.141.2020.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2020 r. Poz. 9879 dnia 29 września 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9879/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10034
z dnia 6.10.2020 r.
89. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 392/2020
z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 - Krupińskiego

tekst uchwały (plik PDF - 2,11 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,18 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10915
z dnia 4.11.2020 r.
90. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 412/2020
z dnia 25.11.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 4,94 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,06 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.229.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/13364/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1357
z dnia 31.12.2020 r.
XML
PDF
GEOTIFF
legenda
91. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 414/2020
z dnia 25.11.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - Etap V

tekst uchwały (plik PDF - 8,58 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,49 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.234.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/13365/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 13579
z dnia 31.12.2020 r.
XML GEOTIFF
legenda
92. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 424/2020
z dnia 21.12.2020 r.
Nie obowiązuje
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E1

Nie obowiązuje

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.251.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2021 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/333/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 333
z dnia 14.01.2021 r.
93. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 450/2021
z dnia 27.01.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 3,46 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2.01 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2046
z dnia 09.03.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
94. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 451/2021
z dnia 27.01.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Akwarelowej – Pastelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,17 MB)

rysunek planu (plik PDF - 838 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1639
z dnia 26.02.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
95. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 476/2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki przy ul. Słowackiego i ul. Wesołej

tekst uchwały (plik PDF - 2,14 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,03 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3343
z dnia 14.04.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
96. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 477/2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 6,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,45 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3344
z dnia 14.04.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
97. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 479/2021
z dnia 10.03.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E1

tekst uchwały (plik PDF - 2,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,50 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2315
z dnia 17.03.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
98. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 512/2021
z dnia 28.04.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A16

tekst uchwały (plik PDF - 1,67 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4939
z dnia 01.06.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
99. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 530/2021
z dnia 26.05.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap II Obszar 2A, Obszar 3B, Obszar 4, Obszar 5

tekst uchwały (plik PDF - 3,24 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5803
z dnia 01.07.2021 r.
XML
GEOTIFF 1
GEOTIFF 2
legenda
Zobacz na portalu
100. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 548/2021
z dnia 23.06.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Gogola i ul. Centralnej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,37 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6955
z dnia 04.08.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
101. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 571/2021
z dnia 30.08.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap III

tekst uchwały (plik PDF - 2,22 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8382
z dnia 01.10.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
102. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 602/2021
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 12,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9742
z dnia 12.11.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
103. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 611/2021
z dnia 27.10.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia i Natolin - przy Obwodnicy

tekst uchwały (plik PDF - 7,32 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.277.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2021 r.: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/10778/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5696
z dnia 19 maja 2022 r.
XML
104. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 688/2022
z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaczęści wsi Chlebnia i Natolin - przy Obwodnicy

tekst uchwały (plik PDF - 3,93 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.39.2022.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2022 r.: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/2393/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2666
z dnia 8 marca 2022 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
105. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 689/2022
z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe oraz północnej części wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 6,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3214
z dnia 21 marca 2022 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
106. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 754/2022
z dnia 25.05.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej – obszar II

tekst uchwały (plik PDF - 5,67 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7819
z dnia 21 lipca 2022 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
107. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 769/2022
z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 3,8 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.197.2022.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2022 r.: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/8490/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8598
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu
108. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 770/2022
z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości i Jarzębinowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,08 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8599
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zobacz na portalu

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego  komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;
  • Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa;
  • W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

News (09.03.2017) Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Podczas spotkania ustalono, że – w związku z aktualnymi działaniami i informacjami przekazanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE – konieczne stało się wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Priorytetem powinno być bowiem uporządkowanie istniejącej dokumentacji i nie tworzenie nieścisłości w porządku prawnym, które mogłyby w przyszłości wpływać na nieprawidłowe wykonanie inwestycji lokalnych.

Na górę